Hjælp til motivationstariffen på din årsopgørelse

Nogle af vores kunder bliver opkrævet en motivationstarif pga. for lav returtemperatur på fjernvarmevandet. Vi har derfor lavet en video som forklarer, hvordan du finder ud af, om du skal betale motivationstarif.

Nedenfor kan du læse meget mere om baggrunden for motivationstariffen, hvordan vi beregner den og hvad det betyder for dig som kunde.


Den korte forklaring om baggrunden
Energi Ikast ændrede fra den 1. januar 2019 modellen for fjernvarmeafregningen. I stedet for den gamle model bruger vi en ny afregningsmodel med en indbygget motivationstarif. For de fleste fjernvarmekunder vil ændringen ikke have nogen indflydelse på regningen. Men helt kort forklaret, så betyder motivationstariffen, at hvis din gennemsnitlige returtemperatur på dit fjernvarmevand ligger over vores grænseværdi, så pålægges der en tillægstarif på 3 kr./⁰C/MWh. Du kan downloade vores brochure om motivationstariffen her.

Sammen skåner vi miljøet og får mere ud af fjernvarmen
Vi arbejder hele tiden for at sikre en bedre udnyttelse af fjernvarmevandet til glæde for fællesskabet. Jo bedre fjernvarmevandet bliver afkølet i installationerne jo mindre fjernvarmevand skal der cirkuleres, og jo lavere bliver udgifterne til at pumpe vandet rundt. 

I henhold til lovgivningen skal alle danske fjernvarmeværker gøre, hvad de kan for at spare på energiforbruget. Det sparer penge og skåner miljøet. Derfor indførte vi i 2019 den ovenfor nævnte afregningsmodel, som skal sikre at den enkelte kunde er opmærksom på, hvordan fjernvarmen udnyttes bedst muligt. 

Hvilken betydning har det for mig?
For langt de fleste fjernvarmekunder har afregningsmodellen ingen indflydelse på fjernvarmeregningen, mens en mindre del vil få et tillæg til MWh-prisen på grund af en dårlig afkøling i installationen. Den samlede besparelse vil imidlertid komme alle til gode i form af generelt lavere fjernvarmepriser.

Retfærdig afregning - den udvidede forklaring
Det er ikke kun den enkeltes forbrug, der afgør hvor meget det koster at levere din fjernvarme. Det handler om at udnytte det varme vand og det sker når dit varmeanlæg trækker mest muligt varme ud af den fjernvarme som vi leverer. Det vil sige, når du får varmt vand ind og sender afkølet vand retur. Så skal vores pumper ikke transportere så meget vand rundt i ledningsnettet.

Med nye fjernaflæste målere blev det muligt at registrere den gennemsnitlige fremløbs- og returtemperatur. Det har givet os mulighed for at indføre en mere retfærdig afregning. Med den nye model stilles der krav til, at returtemperaturen fra den enkelte husstand skal være så lav som muligt. Med den lavest mulige returtemperatur fra alle kunder, vil driften af værket blive mere effektiv. Det vil i sidste ende komme den enkelte til gode i form af sparede fællesudgifter. Samtidig vil værkets udledning af CO2 blive væsentligt reduceret.

Sådan beregner vi din tarif
Tariffen beregnes ud fra den gennemsnitlige fremløbstemperatur på fjernvarmevandet sammenholdt med den gennemsnitlige returtemperatur. Vi tager dermed hensyn til, at vandtemperaturen for eksempel er afhængig af, hvor langt man bor fra varmeværket.

I tabellen nedenfor kan du se grænserne, der afregnes efter.

Afregningsmodel med motivationstarif for Energi Ikast - tabel med returtemperatur
•    Er din gennemsnitlige returtemperatur under grænsen bliver der ingen ændring i din regning.
•    Ligger den gennemsnitlige returtemperatur over grænsen, pålægges der en tillægstarif på 3 kr./⁰C/MWh.

Den eventuelle tarif indregnes i årsopgørelsen. Det vil sige, at den regning man vil kunne aflæse motivationstariffen for det indeværende år på sker med årsopgørelsen i januar det efterfølgende år. Der kan højest tillægges en merudgift på 10% af årets MWh-betaling.